Vissza az előző oldalra

Hagyatéki felelősség

Milyen mértékben köteles az örökös helytállni az örökhagyó tartozásaiért?

Share Button

Édesapám 2017 májusában halt meg, a hagyatéki tárgyaláson kiderült, hogy az élettársának van egy hitele, ahol édesapám volt az adóstárs és édesapám háza volt jelzálogként bejegyezve.

Édesapám végrendelete alapján az öcsém örökölte a házat, viszont a + két lánytestvér a kötelesrészt kérve és megegyezés alapján 1/6-1/6 od házrészt kaptak.

Kérdésem arra vonatkozik, hogy innentől fog – e és ha fog mennyiben fog változni a fennmaradó tartozás kiegyenlítésére vonatkozó felelősség?

A volt élettárs, ha esetlegesen nem hajlandó fizetni (de van rendszeres jövedelme, nyugdíj), akkor behajtható rajta vagy rajtunk is érvényesíthető – e és milyen arányban?

Örökség vissza nem utasítása, azaz elfogadása esetén az örökös a fennálló tartozásokért a hagyaték erejéig felel. A hagyaték értékét a hagyatéki eljárásban beszerzett adó és érték bizonyítvány tartalmazza.

Ha adós a banknak nem fizet, az ingatlan hagyaték helytállni tartozik – értékének megfelelő mértékig – a banki tartozásért.

Kivéve, ha a banki kölcsön szerződés az örökösök bevonása mellett módosításra nem kerül.

Milyen mértékig felel az örökös az örökölt tartozásokért?

Share Button

Gyermekeim örökölni fognak ingatlanrészt és adósságot. Az ingatlant résztulajdonos lakja, nem értékesíthető. Az adósságot követelhetik és jelenlegi (nem öröklött) tulajdonukra terhelhetik, mielőtt az örökséghez hozzájuthatnának?

Az örökös a tartozásokért az örökölt ingatlannal, de legfeljebb a hagyaték erejéig felel.

Ki köteles megfizetni az örökölt adósságot?

Share Button

Hárman vagyunk Testvérek édes anyán elhunyt megörököltük a családi házat hárman és 1 millió forint adósságot, amit mind a hárman elfogadtunk és meg beszéltük, hogy kifizetjük közösen.

Legidősebb testvérünk kijelentette ö nem hajlandó fizetni, mert nem lakik a családi házban és annak kell az adósságot fizetni, aki a házban lakik.

Arra lennék kíváncsi hogy a házban lakó örökösöknek kell kifizetni a megörökölt adósságot vagy az összes örökösnek?

A hagyaték erejéig az örökös társak egyetemlegesen felelősek a hitelezők felé.

Ki köteles a hagyatéki hitelezői terheket megfizetni?

Share Button

Férjem szülei elhunytak, előbb az édesapja majd az édesanyja. Édesanyjának volt adótartozása. Férjem a hagyatéki tárgyaláson lemondott az anyai örökségről amit a testvére elfogadott. A NAV kiküldte a férjemnek is a ráeső részről a csekket. Ki köteles kifizetni ezt? A férjem aki lemondott az örökségről vagy a testvére aki elfogadta azt?

Kizárólag a hagyatéki eljáráson tett öröklés visszautasítás mentesíti a visszautasító örököst a hitelezői igényektől.

A hagyatéki eljárás során tett egyezségkötés, osztályos egyezség, ezen belül ajándékozás, adásvétel, stb. az örökség olyan jellegű elfogadása, vagy részbeni elfogadása, mely a hitelezői követeléseket nem kizáró megállapodás.

Fontos tudni, hogy az örökös csak az általa örökölt hagyatéki vagyon erejéig felel a tartozásokért.

Hogyan szabadulhatok meg az örökölt adósságtól?

Share Button

Az édesapám 12 éves koromban meghalt, ekkor örököltem meg utána az ház felét. Sajnos a házon van kb 30 millió Ft hitel, és édesanyámnak vannak különböző hitelei, én ezekbe valahogy adóstársként bele kerültem, ami számomra csak most derült ki 23 évesen amikor lakás vásárlást terveztünk, de nem kaphattam meg a hitelt mert a KHR- listán fent vagyok.

Szeretném tudni hogy mit tegyek hogy le kerüljön rólam az adósság? A házrészemről lemondhatok? Amennyiben lemondhatok róla jobb helyzetben lennék?

Lemondani egy öröklésről csak hagyatéki eljárás során lehet. A megörökölt ingatlan tulajdoni hányadot eladni, elajándékozni lehet, feltéve, ha a jelzálog jogosult bank ehhez hozzájárul.

A hozzájárulás egyidejűleg kölcsönszerződés módosítást is jelent. Ennek tartalma dönti el, hogy marad vagy megszűnik az Ön adóstársi mivolta. Javaslom vegye fel a kapcsolatot az illetékes bankkal.

 

Mi történik adóssággal terhelt ingatlan öröklése esetén?

Share Button

Elhunyt az édesanyám. Hárman voltunk testvérek: a húgom az öcsém és én. Az öcsém meghalt, van egy fia. Az anyám házát jelzálog terheli, amely abból adódik, hogy a húgom felvetetett 4,5 millió Ft-ot az anyámmal akinek ebből az összegből 1 millió forintot adott az anyám saját házának felújítására,  a többi 3.5 milliót a húgom a saját házának bővítésére használta fel.

Kérdésem, hogy az unokaöcsém és én öröklünk -e valamit, vagy csak az adósságot? Illetve, ha a hagyatéki tárgyaláson én és az unokaöcsém lemondunk az örökségről, akkor terhel-e valamilyen adósság, ha pedig nem mondunk le akkor mire számíthatunk?

Az adóssággal terhelt ingatlan öröklését vissza lehet utasítani. Ha elfogadja örökségként akkor az örökség erejéig helytállni tartozik a z ingatlant terhelő tartozáskorét.

Meddig terjed ki a helytállási kötelezettség örökölt tartozás esetében?

Share Button

A párom édesapja 6 éve elhunyt, és hátrahagyott egy 1/2 házrészt, egy autót és 5 hiteltartozást a 3 gyerekre, akikből az egyik akkor még kiskorú volt.

Az örökséget nem utasították vissza a ház miatt, viszont azóta már az állam tulajdonában van a ház, rokonok fizetik tovább a ház hitelét, az autót is elvitték a végrehajtók.

Igazából nem maradt semmije a 3 testvérnek, csak a tartozás, ami mostanra már legalább 6-7 millió forint lehet.

Az édesanya él, de külföldön, és nem fizeti a tartozásokat, amiket  néhai férjével vettek fel a házra, autókra,stb.

A gyerekek lettek az örökösök, de ők sem tudják fizetni. Sőt az egyiküknek már van 3 kiskorú gyereke.

A kérdésem: Ha a párom és testvérei nem fizetik a néhai apjuk tartozásait, ez átszállhat-e az ő gyerekeikre is? Ha a páromnak nincs a nevén semmilyen vagyontárgy, és lesz egy közös gyermekünk, akkor ő is örökölheti a nagyapja tartozását vagy visszautasíthatja?

Belekeveredhet-e a leendő gyermekünk ebbe az ügybe? Vagy lehet tenni már születésekor valamiféle lépést ez ellen?

Az örökség csak addig felel amíg terjed. Örökségen felül nem felel az örökös. A hitelezők nem kérhetnek többet, az örökös nem tartozik helytállni többel, mint az örökség értéke.

A vissza nem utasított örökségtől csak addig kell tartaniuk az örökösöknek, amíg az örökségük el nem fogy a hitelezők jogérvényesítése során.

Öröklődik-e az adóstársi helytállási kötelezettség?

Share Button

Második feleségem a lányával kölcsönt akar felvenni. A lánya lenne az adóstársa, de mint házastársnak nekem is “adóstárs”-nak kellene lennem. Én 74 éves vagyok és az idő nem áll meg.  A kérdésem :öröklődik – e az adóstársi kötelezettség , vagy elhal az én elmúlásommal.

Fontos szabály, hogy az öröklés során az örökös az általa örökölt hagyaték erejéig felel az örökhagyó tartozásáért. Ebből a megközelítésből  öröklődik az adóstársi tartozás, de csak olyan értelemben, ha az adós nem egyenlíti ki tartozását.

Az adóstársi minőség egyetemleges helytállást jelent a felvett hitel visszafizetésére, melynek részletszabályait a vonatkozó hitelszerződés tartalmazza.

Hangsúlyozom, hogy az örökösi státusz nem terjedhet tovább az örökölt vagyon mértékénél, azaz ha ennél többet követelne a bank az adóstárs örökösétől, akkor az örökölt hagyatékon felül nem lehet a banknak végrehajtást kezdeményeznie az örököse ellen.

Tanácsolom, hogy örökösi minőségében senki se kössön új módosított hitelszerződést a bankkal, mert ebben az esetben a magánvagyona is helytállni tartozik.

Öröklési szerződéssel szerzett ingatlan esetén helytállni köteles-e az örökös a hagyatáki tartozásokért?

Share Button

Édesanyám elhunyt, akivel tartási szerződést kötöttem a férjemmel.

Most derült ki, hogy a helyi takarék-szövetkezetnél folyószámlahitele volt, amit most rajtam követelnek.

A tartási szerződésbe -édesanyám kérésére- vették bele, hogy adóssága után ő felel. A kérdésem az lenne, hogy köteles vagyok-e kifizetni az ő hitelét?

Az Öröklési szerződés ellenérték fejében való tulajdonszerzés. Általában az eltartók hasonló mértékű tartást tesznek, mint az ellenértékként öröklendő ingatlan.

E körben nem öröklési illeték, hanem visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni.

A hagyaték tárgyaihoz nem tartozik az öröklési szerződéssel örökölt ingatlan olyan szempontból, hogy annak erejéig az eltartó örökös helytállni tartozna a hitelezői igényért.

Csak az ingyenesen szerző örököst terheli ez a felelősség, aki tehát öröklési szerződés alapján válik örökössé, a hagyatéki tartozásokért nem felel továbbá a köteles rész iránti igényért sem. Így  Ön nem köteles kifizetni az örökhagyó hitelét sem.

Mi a kötelessége perben álló személy örökösének?

Share Button

Édesapám két perben állt, amikor elhunyt. Az egyiket vele szemben érvényesítették, nem jogerős, de egy bizonyos összeget valakinek meg kell fizetnie. Úgy hallottam, hogy ilyenkor én kell, hogy helytálljak. A másik perben az ő javára ítélnek meg egy összeget, de az még nem zárult le? Mi a teendő?

A perbeli fél halála esetén az örököse – mint általános jogutódja – lép a helyébe. Ez történik nem jogerősen befejezett peres eljárásban . Az örökös  jogosult a halál miatt esetleg felfüggesztett eljárás folytatását kérni. Tudni kell azonban, hogy az örökös helytállási kötelezettsége  – a követeléssel szemben  – csak az öröksége erejéig terjed.

 A  jogerősen megnyert per alapján is az örökös kérheti a követelés végrehajtását.

1 / 2 oldal12