örökségről való lemondás címkével jelölt bejegyzések

Visszautasítható-e az örökség? Ki örököl visszautasítás esetén?

Share Button

Elhunyt férjem előző házasságából egy kiskorú és egy nagykorú gyermek született. Az örökösök – a fiai és én, mint feleség – nem tudtuk, hogy van egy ingatlana, ami hitellel terhelt.

Hogy mondhatok le az örökségről vagy utasíthatom vissza, és kinek a javára mondhatok le, a fiai javára, bárkire, vagy a magyar állam javára?

Milyen jogkövetkezményei vannak a lemondásnak illetve visszautasításnak részemről, mint túlélő feleség részéről?

Örökségről lemondani csak az örökhagyó életében lehet. Örökhagyó halálát követően az örökséget csak visszautasítani lehet, ha az örökös nem akar örökölni.

Visszautasítani azonban csak az egész hagyatékot lehet, így például nem lehet azt tennie, hogy a terhelt ingatlant visszautasítja az örökös, míg a nem terhelt elfogadja örökségként.

Visszautasítás esetén a sorban következő törvényes örökös örököl, aki általában az örökös gyermeke. Ha a gyermek például kiskorú a reá is kiterjedő hatályú visszautasításhoz az illetékes gyámhatóság jóváhagyása is szükséges.

Ha minden örökös visszautasít a Magyar Állam örököl.

Lehet-e részlegesen lemondani az örökségről?

Share Button

Több kisebb termőföld öröklése esetén lemondhatok-e az egyikről az állam javára úgy,  hogy egy fél lakásrész is érintett az öröklésben amit nyilván nem szeretnék elveszíteni? – hallottam már olyat is hogy ilyenkor ha az állam javára ajánlom fel , akkor a lakást is és minden mást visz egészben, nem csak az általam felajánlott földet – illetve olyat is hogy termőföldről, hozzá tartozó művelőeszközökről külön is le lehet mondani az állam javára ha nem foglalkozom életvitelszerűen mezőgazdasággal. – ha van több különálló földterület az egyikről külön lemondhatok az állam javára, vagy az összes földről kell akkor egyben. – vagy esetleg van más módja is valami fajta átengedésnek?

Lemondani öröklésről csak az örökhagyó életében lehet. Aki törvényes öröklésre jogosult, az örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben – egészben vagy részben – lemondhat az öröklésről.

Halála után az öröklést vissza lehet utasítani. A visszautasítás az öröklés megnyílta után tett olyan egyoldalú nyilatkozat, amelyben az örökös kinyilvánítja, hogy nem kíván örökölni.

A visszautasítást csak teljes körűen lehet megtenni azaz nem lehet “csemegézni ” az öröklés tárgyai közül hogy ezt megtartom azt pedig nem. Ezen szabály  alól a termőföld kivétel.

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon?

Share Button

5 éve édesapám meghalt, 2 testvéremmel együtt a szülői ház fele részét megörököltük. A hagyatékot úgy kaptuk meg,hogy apukám halála előtt egyik testvérem a szülők belegyezésével szabad felhasználású jelzálogjogot jegyeztetett be a családi házra.

Eddig csak édesanyám lakott a családi házban, de a napokban a másik testvérem gyerekeivel együtt édesanyámmal közölte, hogy beköltöznek és meg is tették azt.

Ha tőlem meg sem kérdezték, beköltözhetnek-e szülői házba, (amiben nekem is van részem ) én abba nem egyeztem bele, milyen jogaim vannak?

Ha egyszer anyukám sem lesz, mivel benne laknak a házban, el sem adható a ház, hogy én is a részemhez jussak?

Kifizetni nem akarnak sem most, sem később, mivel ez így kényelmes. Egyedülállóként nevelem fiamat, nekem is van hitelem, az apai örökségem segített volna az életemen, de úgy tűnik, hogy nem fogom megkapni.

 A másik kérdésem:  5 év után is lemondhatok az örökrészemről vagy megszabadulhatok tőle, ha úgy érzem hogy a testvérem által ráterhelt hitelt nem fedezi a testvérem része, és nekem is esetleg fizetési kötelezettségem adódna?

A most beköltöző testvérem is többször megemlítette, esetleg ő is megterhelné a közös szülői házat, ha már van ez a vagyontárgy. 

Osztatlan közös ingatlantulajdon esetén bármely tulajdonostárs kérheti a bíróságtól a közös tulajdon megszüntetését, ha peren kívül megegyezni nem tudnak.

A haszonélvezőt a tulajdonossal szemben megilleti az ingatlan használati joga. Ha haszonélvező az egyik tulajdonostársat beengedi az ingatlanba és az a be nem engedett tulajdonostárs tulajdon részét használja, akkor ezen használat után a be nem engedett tulajdonostársat a helybe szokásos mértékű használati díj megilleti.

Örökségről lemondani csak örökhagyó életében, vele kötött megállapodás alapján lehet. Örökséget visszautasítani csak hagyatéki eljárás során és az örökség egésze tekintetében lehet.

Utólag örökség visszautasításra nincs jogi lehetőség.

Lemondhatunk-e édesanyánk javára az örökségről?

Share Button

Édesapám 2014 szeptemberében elhunyt, a hagyatéki eljárás még nem történt meg.

Öcsémmel közösen örökölnénk egy autót, valamint bizonyos pénzösszeget, viszont ezekről édesanyánk részére szeretnénk lemondani.

Nincs több örökös, csak apai nagyanyánk. Megtehetjük-e ezt, és ha igen, akkor édesanyámnak milyen mértékű illetéket kell megfizetnie az átadott örökségre.

Az új PTK. szerint édesanyával, mint örökössel köthető osztályos egyezség arra nézve, hogy az önök által megnevezett hagyatékrészek örököse a túlélő házastárs édesanya legyen. Ennek illetékvonzata nincs, a túlélő házastárs öröklés jogcímen örököl.

Kit illet az örökség, ha mi lemondunk róla?

Share Button

Bátyám elhunyt és több a mínusz mint a plusz amit örökölünk , így úgy döntöttünk, lemondunk mindenről. Vannak gyermekeink akik kiskorúak, ők is örökölhetnek, így lemondunk az ő nevükben is.

Édesanyánk testvérének és a gyerekeinek mi köze a bátyám az örökségéhez? A közjegyző hölgy őket is belekeverte, hogy ők is megörökölhetik, és nem értem miért?

A visszautasított hagyaték a Magyar Államot illeti. A visszautasítást az utolsó törvényes örökösnek is meg kell azonban tennie, hogy a magyar állam öröklése joghatályosan beálljon.

Lemondhatunk -e apám javára örökség részünkről haszonélvezet alapítása mellett?

Share Button

Anyám után örököltünk hárman a testvéreimmel fél házat, a másik fele apámé. Van arra lehetőségünk, hogy lemondjunk a részünkről apám részére, de haszonélvezeti jog az szeretnénk, ha megmaradna?

Milyen költségekkel jár ez? Ha hármónk közül csak ketten mondunk le apu részére abból a testvérünk részesül? Esetleg ajándékozással is maradhat haszonélvezeti jogunk?

Osztályos egyezséget köthetnek az örökösök a hagyatéki eljárás során.

Ebben csak arra van lehetőség, hogy a hagyatékot a törvényes öröklés rendjétől eltérően osszák meg, de arra nincs, hogy pl. haszonélvezeti jogot alapítsanak.

A haszonélvezeti jog alapítását külön megállapodásban lehet megtenniük.

A közeli hozzátartozók közötti haszonélvezeti jog alapítás ajándékozásnak minősül, ha ingyenesen történik. Szülő és gyermek viszonylatában ez illetékmentes.

Hagyaték átadása

Share Button

1. Földet, erdőt, mezőt örökölhet-e a leszármazott nélkül elhunyt örökhagyó testvérének unokája, ha egyébként nem számít földművesnek?

A törvényes öröklés rendje szerint a törvényes örökös megörökölheti a termőföldet, minden korlátozás nélkül.
Mivel az öröklési rendben előrébb állók is vannak, mint törvényes örökösök, ezért az unoka nem örökölhet.

2. Ha több örökös van, és osztályos egyezséget kívánnak kötni, lemondhat-e ezzel párhuzamosan az egyik örökös a gyerekei részére az örökségéről?

Osztályos egyezséget örökösök köthetnek egymással. A lemondás a hagyatéki eljárásban visszautasításnak minősül. A visszautasító ez által megszűnik örökös lenni, így osztályos egyezséget nem köthet. Vagy visszautasít, vagy osztályos egyezséget köt.

3. Osztályos egyezség szándéka esetén az egyik örököst képviselheti-e meghatalmazás esetén gyermeke?

Igen. Közeli hozzátartozó meghatalmazottként eljárhat.

Ki az örökös?

Share Button

Édesapám 2014 januárjában hunyt el, egyedüli vér szerinti gyermeke vagyok. Kérdésem az, hogy édesanyám, mint túlélő házastárs örököl-e?

A régi vagy az új ptk-t kell alkalmazni? Lehetséges, hogy a házasság alatt szerzett közös vagyont 50% -át örökli a gyermek, a másik felét a házastárs? (külön végrendelet stb. nincs)

Ha a gyermek szeretne lemondani a házastárs javára az örökségről, akkor kell-e illetéket fizetni?

2014.03.15 előtt elhalálozások esetében a régi PTK szabályait kell alkalmazni. A házastárs haszonélvezetet örököl. Megfelelő osztályos egyezség keretében van lehetőség hogy a túlélő házastárs  -illetékmentesen – a gyermeki örökrészt is örökölje.

Magyarországon tartozásokkal rendelkező Kft-t vezető apám elhunyt. Mely tartozások azok amelyek a szülőkről a gyerekre szállnak?

Share Button

Magyarországon tartozásokkal rendelkező Kft-t vezető apám elhunyt. Ezt követően anyám vitte tovább a társaságot NAV, és egyéb adósságok felhalmozásával.

Mely tartozások azok  amelyek  az apáról, illetve anyáról rám mint  gyerekre szállnak ? Mi az a követelés, ami nem behajtható, amit nekem nem kell teljesíteni? Lemondhatok –e ezekről, akár az (anyáról megmaradó) teljes hagyaték lemondásával is?

Édesapa halála után  Ön lett  a tartozásokkal terhelt vállalkozás örököse és édesanya haszonélvező más néven özvegyi jog jogosult. Az apáról örökölt  örökrészt már nem lehet visszautasítani  sem arról lemondani.

Ön mint  örökös a hagyatéki tartozásokért a hitelezőknek a hagyaték tárgyaival, hasznaival felel, de csak a hagyaték erejéig. pl. Ön az apa mint örökhagyó 5 millió forint értékű hagyatékát örökölte meg, amelyet azonban 7 millió forintos hagyatéki hitelezői tartozás terhel akkor Ön  csak az 5 milliós hagyatékkal tartozik helytállni, a fennmaradó 2 millió forintért nem felel.

Ha a hagyatéki tartozásokat a hagyaték nem fedezi teljesen, a következő  a  kielégítési sorrend:

- örökhagyó illő eltemetésének költségei,

- a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek,

- a hagyatéki eljárás költségei,

- az örökhagyó tartozásai,

- a köteles részen alapuló kötelezettségek,

- a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek.

Fontos tudnia, hogy ezeknek  szabályoknak maradéktalanul eleget kell tennie az örökösnek, különben a kielégítetlenül maradt hitelezők felé az örökös a  teljes vagyonával felel.

Két lehetőség van arra, hogy   ne járjunk rosszul, azaz ne örököljünk olyan hagyatékot, amit nem akarunk:

1.  Lemondással akkor élhetünk, amikor az örökhagyó még él, erről írásbeli szerződést kell kötni vele.  Figyelemmel arra, hogy az öröklés édesapával már megtörtént  már megtörtént, így vele nem tud már szerződést kötni. Édesanyával még köthet ilyen szerződést. (Ha édesanya elhunyna az Ő tartozásait is Ön örökölné. )

A lemondás lehet részleges is, nemcsak az egész hagyaték örökléséről lehet lemondani, hanem annak egyes részeiről: pl. a terhelt ingatlan örökléséről. A lemondás csak akkor hat ki a lemondó leszármazóira, ha a megállapodás így szól.

2. A másik megoldás, hogy az örökös visszautasíthatja a hagyatékot. Erre akkor van lehetőség, amennyiben az örökhagyó már elhalálozott. Visszautasítás esetén a visszautasító örökrészét  a törvény szerint következő  örökösnek kell átadnia.

Az örökséget bárki visszautasíthatja, ha nem szeretne az elhunyt után örökölni. Ez a jog egyedül az államot, mint törvényes örököst nem illeti meg. Ennek oka  hogy minden   vagyontárgynak   valahova kerülnie kell. Fontos tudni azt is, hogy a visszautasítani úgy nem lehet, hogy a visszautasítást csak  bizonyos hagyatéki tárgyak tekintetében teszi meg  –  pl.  értéktelen, vagy terhet jelentő vagyontárgyak tekintetében – míg az értékesebbek esetében nem.