gyámhatóság hozzájárulása címkével jelölt bejegyzések

Kiskorú nevében hogyan lehet visszautasítani az örökséget?

Share Button

A férjem édesapja 11 éve elhunyt, a hagyatéki eljárás során lemondott Ő és a húga a nővére javára az örökségről. A nővére együtt lakott az édesanyjával. Anyósom 3 éve elhunyt, ekkor ismét le szerettek volna mondani az örökségükről a nővérük javára, de Ő tiltakozott ez ellen, mert “nagyon sokat” kellett volna neki illetékként befizetnie.

Sajnos időközben Ő is megbetegedett, a lakóház felújítására felvett összeget hol fizette, hol pedig nem. Pontosan nem tudom, hogy hány helyen és milyen összegű tartozásai vannak, de közel 2 M Ft-nyi. Sajnos az egészségi állapota romlik, nem igazán jók a jövőbeni kilátásai, itt már csak hónapokról beszélhetünk.

A kérdésem az volna, hogy örökség esetén mivel 1/6-1/6 rész hivatalosan a férjemé és a húgáé, a fennmaradó 4/6 részről hogyan tudnának lemondani, mert sajnos a hitel összege közel azonos a lakóépület értékével.Tudom van arra lehetőség, hogy lemondani az örökségről, ebben az esetben a gyermekeink lépnének az öröklők sorába. A mi gyermekeink már felnőtt korúak, de sajnos a húg gyermekei közül az egyik csak 16 éves. Ebben az esetben hogyan működik a lemondása?

Aki az örökséget nem akarja elfogadni még örökhagyó életében – kétoldalú szerződéssel – lemondhat az örökségéről.

Örökhagyó halálát követően az örökséget csak egyoldalú nyilatkozattal visszautasítani lehet. A visszautasítás leszármazóra is kiható hatályú, ha kifejezetten így szól.

A visszautasítás érvényességéhez ebben az esetben az illetékes gyámhatóság jóváhagyása is szükséges. Ha minden örökös visszautasítja az öröklést, a végső örökös a Magyar Állam.

Kiskorú ingatlanának eladásához szükséges-e mindkét szülő aláírása?

Share Button

Kiskorú ingatlanának eladásához szükséges-e mindkét szülő aláírása? Másik, nagyobb értékű ingatlan vásárlása történne az eladott ingatlan árából.

14 év alatti kiskorú helyett az adásvételi szerződést a törvényes képviselő szülők írják alá, míg 14 – 18 év közötti esetében a szülők mellett a kiskorú is. Ha bontóperi ítélet csak az egyik szülőt jogosítja fel a törvényes képviseletre, akkor elég annak az aláírása.

14 év feletti kiskorú is alá kell hogy írja az adásvételi szerződést a  szüleivel párhuzamosan. Az új ingatlan vételére ugyanez irányadó.

1 éven belül ha az eladás és a vétel is megtörténik – lakóingatlan esetében – az értékkülönbözet után kell csak 4 % vagyonszerzési illetéket fizetni.

Kell-e közjegyzői díjat fizetni, ha lemondtam az örökségről a gyermekeim javára?

Share Button

Édesanyám elhunyt, örököltem utána, de én lemondtam a gyerekeim javára/ kiskorúak/. Ilyenkor is nekem kell fizetni a közjegyzői munka díjat?

Hárman vagyunk testvérek a kisebbik húgom az édesanyám élettárstól született. A mostoha apukám nem örököl az ingatlanból de a kishúgom adni szeretne neki haszonélvezeti jogot! Tud adni úgy hogy az én részem a kiskorú gyerekeimé lesz és a gyámügy is be lett vonva?

Aki nem örökös nem fizet közjegyzői munkadíjat.

Kiskorú tulajdonos érdekét a gyámhivatal ellenőrzi. Tulajdoni jogát korlátozó haszonélvezet alapítása nem a kiskorú érdekkörébe tartozó, azaz vagyoni érdekeivel ellentétes, ezért ilyen haszonélvezet alapítása esetén az illetékes gyámhivatal jóváhagyására nem lehet számítani.

Megszüntethető-e gondnokolt személy haszonélvezeti joga, ha igen, hogyan?

Share Button

Van egy sógorom, aki értelmi fogyatékos és az én gondnokságom alatt áll. A házban, amelyben lakunk, holtig tartó haszonélvezeti joga van.

Szeretném megtudni, hogy van- e lehetőségem arra, hogy ennek ellenére valamilyen fogyatékosok ellátására szakosodott intézetben el tudjam helyezni? Van- e valamilyen módja, hogy ezt a haszonélvezetet megszüntessem?

Sajnos kifizetni a részét nem tudom, két gyermekem van, és állást kellene vállalnom, hogy több pénzt kapjak, ugyanis eddig ápolási díjon voltam.

A gyámhatóság közreműködésével és hozzájárulásával van lehetőség arra, hogy a sógor haszonélvezeti joga megváltásra kerüljön. A haszonélvezeti jog értékét az illetéktörvény 72. §-a határozza meg.

Ezen összegért- ha a gyámhatóság is hozzájárul kifizetheti / megválthatja a fennálló haszonélvezeti jogot. Ha nem tudja ezt a megváltást teljesíteni abban az esetben konzultáljon az illetékes gyámhivatallal, esetleges ellenérték nélküli haszonélvezeti jog megszüntetés lehetőségéről, melyre abban az esetben van esélye, ha a haszonélvező már nem gyakorolja az ingatlanon fennálló haszonélvezeti jogát, mert pl. intézetben lett elhelyezve. Az intézeti elhelyezés lehetőségéről is a gyámhivatalnál érdeklődjön.

Eladható-e kiskorú haszonélvezetével terhelt lakás?

Share Button

Van egy lakásom, és azon a 2 kiskorú gyermekem haszonélvezeti joga 2007 óta. Eladhatom -e mindenféle probléma nélkül ezt az ingatlant, aminek 1/1-es tulajdonosa vagyok, bele szól -e a haszonélvezeti jog ? Hogy működik ez ?

Kiskorú haszonélvező jogát az illetékes gyámhivatal védi. Minden olyan jogügylet megkötését, amely a kiskorúak érdekkörét sérti vagy negatívan befolyásolja vagyoni értékű jogaikat – a gyámhivatal megtilt.

Mivel a tiltó rendelkezés abban valósul meg, hogy a gyámhivatal a vonatkozó szerződést nem hagyja jóvá, ezért a szerződés érvénytelen, földhivatalnál tulajdonjog változás átvezetésére nem alkalmas.

Hogyan szüntethető meg gondnokolt személy haszonélvezeti joga?

Share Button

86 éves édesanyámat gondnokság alá kellett helyezni és gondozóházban ápolják. Én vagyok az egyetlen gyermeke, egyben kinevezett gondnoka.

Van a tulajdonomban egy kb. 10 M Ft-t érő lakás, amin édesanyámnak haszonélvezeti joga van. Állapota miatt régen üresen áll és esély sincs arra, hogy visszaköltözhessen.

Hogyan szüntethetem meg a haszonélvezetet, hogy eladhassam a lakást?

Az illetékes gyámhatóság hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az édesanya haszonélvezeti joga –adásvétellel-megszüntetésre kerüljön.

A gyámhatóság a haszonélvezeti jog megvásárlása során értékbecsléssel kontrollálja az ingatlan aktuális forgalmi értékét, mely a haszonélvezeti jog megváltásának az alapja.

A haszonélvezeti jog értéke az ingatlan forgalmi értékének 4/20-ad része.

Ügyvéd által szerkesztett okirattal, és gyámhatósági hozzájárulással lehet az ilyen vagyoni értékű jog eladását-vételét rendezni. Az okirattal a haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásból törölhető, és Ön mint tehermentes tulajdont a piacon értékesítheti.

A másik megoldás, ha azonnal adásvételi szerződés kötésére kerül sor, ahol Ön, mint állageladó, és édesanya mint haszonélvezeti jog eladó szerepel . Ehhez a megoldáshoz is szükséges a gyámhatóság fent írt hozzájárulása.

Lehet-e utólag haszonélvezeti jogot alapítani korábban kiskorúnak ajándékozott ingatlanra?

Share Button

A házamat ajándékozási szerződéssel az 5 éves lányomnak ajándékoztam. Utólag most beírathatom a haszonélvezeti jogot?

Mivel nincs hol laknom, élettársammal szétmentünk és ö a gyermekemnek a törvényes képviselője, hogyan és mit tegyek hogy ne rakjanak ki a házból, amit az 5 éves lányomnak ajándékoztam? Jelenleg itt lakom, de volt élettársam is vissza akar jönni.

Be szeretném íratni utólag a haszonélvezeti jogot az általam ajándékba adott házra. Hogyan lehetséges ez?

A 3 éve tett ajándékozási szerződésben a haszonélvezetét visszatarthatta volna illetékmentesen.

3 év után haszonélvezeti jogát csak alapítani lehet újabb szerződéssel, de szintén illetékmentesen. Ehhez azonban szükséges a kislány törvényes képviselőjének/gyámjának és az illetékes gyámhatóságnak is a hozzájárulása.

Fontos tudni, hogy a gyámhivatali hozzájárulás csak olyan ügyekben adható, ahol a kiskorú vagyoni érdeke nem sérül.

A haszonélvezeti jog alapítás a tulajdonos kiskorú korlátozását jelenti, mert a birtoklás és használat jogától a haszonélvezeti jog őt megfosztja.

Szükséges-e a gyámhatóság bevonása örökség visszautasításához kiskorú esetén?

Share Button

Édesapám halála után testvéremmel nyilatkoztunk az örökség visszautasításáról. Kiskorú gyermekem nevében is megtettük a nyilatkozatot. Sajnos a mai magyar jogrendszer nem engedi, hogy pozitívum esetén lemondjunk a kiskorú nevében. A gyámügyes határozat alapján a közjegyző a kisfiam javára “átadta” a hagyatékot leltár alapján. Megjegyzem kézzel-lábbal tiltakozunk az anyagiak miatt és az érzelmeink miatt.

Jelenleg van egy felülbecsült, vidéki, komfort nélküli agyonterhelt ingatlanrésze a fiamnak, ahol egy idős, 95 éves dédimama él. Gyakorlatilag semmi, csak az intézni valók 220km-re. Ma megkaptam a fizetési felszólítást a közjegyzőtől, aki nyomatékosította, hogy amennyiben nem fizetem be, elkezdi a végrehajtást. Számomra nem egyértelmű, hogy én, mint a törvényes képviselő hogyan leszek végrehajtás alá vonva?

A végrehajtási eljárás alá vont személy mindig az örökös és nem annak törvényes képviselője. A közjegyző nem tehetett mást, mint átadta a hagyatékot a kérdezett ügyben, mert nem csatolták a visszautasítási nyilatkozat jóváhagyásáról szóló gyámhatósági határozatot.

Fontos tudni, hogy a jogszabály a gyámhatóság hatáskörébe rendelte annak az eldöntését, hogy a lemondó nyilatkozat megfelel-e a gyermek érdekeinek vagy sem.

 

Hogyan lehetséges örökség gyermekre is kiterjedő hatályú visszautasítása?

Share Button

A tavalyi év közepén a feleségemnek és testvérének édesapja meghalt egy távolabbi városban, akivel évtizedek óta nem tartottak semmiféle kapcsolatot. De tudomást erről csak decemberben szereztek miután értesítették a testvéreket a lakhelyük szerinti Polgármesteri hivatalából levélben, hogy a hagyatéki leltáron szíveskedjenek megjelenni.

Itt kiderült, hogy van egy lakás az elhunyt nevén. Nem sokkal az elhunyt lakhelye szerinti hivatalból kaptak levelet, hogy fizessék ki a köztemetés költségét, mivel Ők az eltemettetésre köteles személyek. Indoklásnak azt írták, hogy az elhunyt ingatlan vagyonnal rendelkezett.

Jogos a köztemetés költségének követelése fél év után, amikor még a temetésről sem értesítették a testvéreket csak most, hogy fizetni kellene?

A hagyatéki tárgyalás még nem volt ez idáig, ezért a hagyatéki tárgyalással megbízott Közjegyzőnek levélben a testvérek vissza akarták utasítani az örökséget. Mivel kis értékű az ingatlan, távolság, a költségek esetleges elmaradt rezsik, ügyintézés, stb., és lehet, hogy nem maradna az örökségből semmi.
Majd levél fordultával a válasz lényege az volt, idézem: „az örökség visszautasítása esetén az öröklésből kiesik, azonban – tekintettel arra, hogy a hagyatéki vagyon pozitív – visszautasítás estén a kiskorú örökös a törvény kizáró rendelkezése értelmében az örökséget érvényesen nem utasíthatja vissza”.
Mint kiderült, hogy a testvérek, mint szülők nem mondhatnak le az örökségről pozitív vagyon esetén a kiskorú gyermekek nevében!
Követelhetik még a hagyatéki tárgyalás előtt a temetési költséget?
Ha nem mondhatnak le semmiféle formában a gyerekek nevében, akkor öröklik az ingatlant, de ki felel a fent tartásáért ezek után (talán a gyerekek)? Van erre valamilyen megoldás?

Gyermekre is kiterjedő hatályú visszautasítást csak az illetékes gyámhatóság hozzájáruló határozatával lehet tenni.

Fontos tudni, hogy a jogszabály a gyámhatóság hatáskörébe rendelte annak az eldöntését, hogy a lemondó nyilatkozat megfelel-e a gyermek érdekeinek vagy sem.

Ha tehát ilyen tartalmú gyámügyi nyilatkozat a hagyatéki eljárás során nem volt, a közjegyző nem tehet mást, mint átadja a hagyatékot a törvényes öröklés rendje szerint.

A követelések általában 5 év alatt évülnek el, ezért a temetési költség kiszámlázása is jogilag megalapozottan történt.

 

Hogyan lehet lemondani az öröklésről kiskorú nevében?

Share Button

Miként tudok elállni az örökléstől magam és gyermekeim nevében!? Elvált vagyok és szeretném tudni, hogy elég-e, ha egyedül én nyilatkozom gyermekem nevében mivel én gyakorlom a szülői felügyeleti jogot?

Tudomásom szerint a gyámhivatalnak is el kell bírálni. A gyámhivatal továbbítja-e az illetékes közjegyzőhöz az elbírált visszautasító nyilatkozatot kiskorú helyett?

Kiskorúra kiterjedő visszautasítás esetén az illetékes gyámhivatalhoz be kell menni és át kell adni – vagy jegyzőkönyvbe mondani – a visszautasító nyilatkozatot.

Ezt követően kérni kell annak gyámhatósági jóváhagyását. Kérdezzen rá: a gyámhatóság hivatalból küldi e meg az illetékes közjegyzőnek az iratot, mert ha nem, az abból kapott eredeti példányt kell Önnek az illetékes  közjegyzőnek átadnia.

 

1 / 2 oldal12