hagyaték címkével jelölt bejegyzések

Hogyan alakul a hagyatékátadás a túlélő házastárs viszonylatában?

Share Button

Édesapám augusztusban ment el tőlünk, én egyedüli fia vagyok. Ő időközben újraházasodott, tehát nekem egy mostohám van. Van lakóingatlan, amit nem tudom, hogy vettek a mostohámmal, de közösen és garázsok, autó dolgok.

Ilyenkor mit jelent az egy gyermekrész ? Mi várható? Érdemes -e utánanézni dolgoknak, mert kezd nem túl baráti lenni a viszony? A hagyatéki eljárás megindult.

Ha leszármazó mellett házastárs is van, a házastárs a leszármazóval együtt örököl, egy gyermekrészt.

A házastárs a közösen örökhagyóval lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon csak holtig tartó haszonélvezeti jogot örököl, nem pedig egy gyermek résznyi tulajdon jogot.

A haszonélvezeti jog nem korlátozható és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető. A házastárs kiesik az öröklésből, ha a másik házastárs halálakor a házastársak között nem állt fenn életközösség, és annak visszaállítására sem volt kilátás.

Ha édesapa nevén volt ingatlan / lakás rész – melyet közösen lakott házastársával – akkor ennek kizárólagos örököse a leszármazó, míg minden egyéb hagyaték tulajdoni joga a fent elmondottak szerint öröklődik.

Hogyan zárható ki a hagyatékból az egyik örökös?

Share Button

Édesapámnak van egy házasságon kívüli gyermeke,  viszont abszolút nem tartják a kapcsolatot és soha nem is tartották. Édesapám, édesanyám, Én és három testvérem tisztességes családként élünk egy háztartásban.

Apukánk házasságon kívüli gyermeke viszont egy züllött életet élő fiatalember. Annak szeretnék utána járni és kérdezni, hogy apukám elhunyása után mi illeti meg apai ágról? Ha mégis illetné valami akkor hogyan tudjuk azt megoldani hogy semmibe se részesüljön?

Öröklésből kizárni valakit kitagadással lehet. Ha azonban az örökhagyó halálát megelőzően a hagyaték tárgyait az örökhagyó   általa megnevezett gyermekeire átruházza a további gyermeke nem örökölhet, tekintettel arra, hogy nincs hagyaték.

Fontos tudni, hogy az ingyenes átruházás, ajándékozás köteles rész igényt keletkeztethet, ha arra örökhagyó halálát megelőző 10 éven belül kerül sor. A gyakorlatban az örökhagyó az átruházással együtt haszonélvezeti jogot alapít saját maga számára melynek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat.

Mi szükséges ahhoz, hogy német állampolgár gyermek magyar állampolgár szülőtől örököljön?

Share Button

Magyar állampolgár vagyok, a nevemen lévő ingatlant örökli a leányom, aki ugyan Magyarországon született, de német állampolgár. Elég-e egy végrendelet? Ha nem mi a teendőm?

Ha az ingatlan Magyarországon van és kizárólag leánygyermeke az Ön egyedüli örököse ( nincs  Önnek férje), akkor ingatlanának a magyar Ptk. szerint automatikusan a törvényes öröklés szabályainak megfelelően kizárólag leánya lesz az örököse magyar hagyatéki eljárás lefolytatása mellett.

Ez akkor igaz, ha csak Magyarországon van hagyaték. Végrendelet ebben az esetben nem szükséges.

Hogyan kerülhet örökhagyó testvére nevére vagyontárgy, ha a testvér nem örökös?

Share Button

Testvérem sajnos 41 évesen meghalt. Az autóm az ő nevére lett véve. Én használom én fizetem a díjait én szervizeltetem. Az örökös a férje és a kisfia lett. Hogyan lehetne a nevemre íratni, vagy megoldani hogy ne a férjé legyen az autó? A férj beleegyezne minden megoldásba.

Hagyatéki eljárásban az örökség tárgyát képező vagyontárgyak csak az örökösök között „mozgathatóak” – osztályos egyezség keretében. Olyan egyezség nem jöhet a hagyatéki eljárás során a nem örökös testvérrel, hogy a gépjármű a testvéré legyen. Ez a jogügylet csak a hagyaték átadását követően köthető az örökös és Ön között például adásvétel jogcímen.

 

Élettárs igényt tarthat -e örökségre, ha a hagyaték tárgyát bizonyíthatóan ő fizette?

Share Button

Élettársam, akivel 27 évig éltem közös háztartásban, végrendelet nélkül elhalálozott, így a tulajdonában levő személygépkocsit a hagyatéki végzés szerint az első házasságából született fia örökölte.

Az említett hagyaték vételi árát azonban én fizettem ki, amelyet számlákkal is tudok bizonyítani. Kérésem az lenne, hogy a személygépkocsi értékének hányad része illet meg engem?

A hagyatéki eljárásban lehetőség van úgynevezett hitelezői igénybejelentésre. Az öröklés tárgyát képező gépjármű esetében a hitelező igényt Önnek konkrét összegben lett volna lehetősége bejelenteni, amit elmulasztott.

Öröklést követően az örökössel szemben támaszthat hasonló polgári jogi igényt, mely esetben az összegszerűséget szintén Önnek kell megjelölni és az igény megalapozottságát bizonyítani banki bizonylattal, számlákkal stb.

Természetesen lehetőség van arra is, hogy közös megegyezésük alapján az örökös az Ön invesztícióját minden eljárás nélkül megfizesse.

Az osztatlan közös tulajdonból mi képezi a örökség tárgyát?

Share Button

Férjemmel közös lakásunk és nyaralónk is fele-fele tulajdonunkban van,tulajdoni lap szerint.Egyikünk halálakor mi képezi a hagyaték tárgyát, csak az elhalálozott nevén lévő vagyonok vagy a túlélő házastársé is.

A hagyaték tárgya az örökség, de csak az az örökség ami az elhalálozott nevén szerepel.

Mi a köteles rész alapja?

Share Button

Az édesapám elhunyt és a végrendeletében rám hagyta a házát és minden ingóságát, kivéve egy nagy értékű aranyórát és egy nagy értékű kerékpárt. Kérdésem, hogy ilyenkor mi az alapja a kötelesrésznek?

A kötelesrész alapja a hagyaték aktuális forgalmi értéke. Ezt a helyi önkormányzat adó-és értékbizonyítvány kiállításával állapítja meg – ami az eljáró közjegyzőre is irányadó.

Hogyan rendezhető a családi örökség sorsa, mielőtt új örökösök lépnek a családba?

Share Button

Jelenleg nővéremmel és édesapámmal élek. Anyukám elhunyt. Egy házunk és egy telkünk van amik felett mindhárman 1/3 arányban van tulajdoni jogunk.

Az üres telekre most tervez édesapám építeni egy házat ahol élettársával fog lakni. A ház édesapám nevén lesz.

Mik azok a jogi lépések amiket szükséges megtennünk ahhoz hogy az élettárs és esetleges közösen születendő gyermekük se örökölhessen semmit a jelenlegi vagyonunkból? Illetve ha esetlegesen házasságot kötnek, akkor hogyan változik a helyzet?

Egymás közötti tulajdonjog rendezéssel határozzák meg a ház felépülését követően a tulajdoni hányadaik aktuális mértékét.

Így édesapa halála estén nem lehet öröklés tárgya a ház, felépítését követően arányosított,  testvérével közös tulajdoni hányaduk.

Édesapai hagyatékból a születendő gyermekek és a házastárs is örököl Önökkel együtt egyenlő mértékben. Az élettárs nem örökös.

Jogosult-e köteles részre, akinek javára végrendeletben rendelkeztek?

Share Button

USA és magyar állampolgár vagyok. Arizonában élek, vagyonom is itt van. Érvényes arizonai végrendeletem van. Ebben Magyarországon élő fiamra kisebb összeget hagytam, mivel évek óta semmilyen kapcsolatban nem vagyunk. Jogosult-e o köteles részre, és ha igen, mennyire?

Ha végrendeleti juttatásban részesül a törvényes örökös, az nem zárja ki, hogy a törvény erejénél fogva még a hagyatékból örökösként részesüljön.

Köteles részről abban az esetben beszélünk, ha egy törvényes örökös nem örökölhet, azért, mert végrendelettel az örökséget más személy kapja. Ebben az esetbe a törvényes örökrész 1 /3-a kérhető köteles rész jogcímen.

 

Mitől függ, hogy hagyatékátadás tárgya lesz-e a túlélő házastárs nevén lévő közös vagyon?

Share Button

Édesapám elhunyt és a hagyatéki leltár során azt derült ki, hogy az ő nevén a közös lakásukon kívül semmi nincs. Jelentősebb mértékű banki betétek és egyéb vagyontárgyak az édesanyám nevén vannak. Mint házassági közös vagyonuk édesapámra eső részére – mint örökösök a testvéremmel – igényt tarthatunk?

A hagyatéki tárgyaláson a közjegyző semmilyen bizonyítási lejárást nem folytathat le. Erre csak a bíróság jogosult. Az örökösök közösen egybehangzó nyilatkozatukkal hagyatéki leltárba vetethetnek olyan ingóságot ezen belül pénzt is, amely nem az örökhagyó nevén van, mert például házastársi vagyonközösség hatálya alatt áll és ezt a túlélő házastárs is elismeri. A hagyatéki leltár tárgyait az örökösök jelölik meg és a hagyatéki ügyintéző a megjelölt tárgyakból készült leltárt adja át a közjegyzőnek.

Örökösök közötti vita esetén az közjegyző ideiglenes hatállyal adja át a hagyatékot, mely határozat ellen bírósághoz lehet fordulni. A bíróság bizonyítási lejárást folytat le azon tárgyak vonatkozásában, mely vitatott, hogy a hagyatékhoz tartozik a vagy sem. Fontos tudni, hogy aki valamit állít, azé a bizonyítási teher is.

 

1 / 2 oldal12